Vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 sú dodávky od výrobcu posunuté. O presnej dodacej lehote Vás budeme individuálne informovať.

Obchodné podmienky

 Predávajúci:
 
GOT-IT s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
IČO: 44623615
DIČ: 2022774732
IČ DPH: SK2022774732
Číslo účtu IBAN: SK7683300000002701723235
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX
 
Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, objednaného na stránke super-nábytok.sk Kupujúci musí v objednávke pravdivo uviest kontaktné údaje (meno, adresu, tel. číslo, email).
 
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Základné ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.
 
Objednávka
Objednávku tovaru vytvoríte tým, že pridáte tovar ktorý chcete nakúpiť do nákupného košíka a pre registráciu Vás sprievodca prevedie krok za krokom procesom dokončenia objednávky. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
 
Po odoslaní objednávky
Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti okamžite nás skontaktujte e-mailom alebo telefonicky. Kontaktné informácie sú uvedené v sekcií Kontakt. Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky, respektíve pripravenia tovaru k osobnému odberu, zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail uvedený v registrácií.
 
 
Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch:
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  • tovar je dlhodobo nedostupný
  • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky a prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, ...). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky len zrušený.

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (bežne do 3 prac. dní od pripísania platby na náš účet). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok.
 
Platba za tovar
Po vykonaní objednávky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 100% z ceny objednávky prevodom na náš účet SK7683300000002701723235, BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX, kde variabilný sybol predstavuje číslo objendávky.
 
Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Tovar dopravujeme k budove vami určenej adresy. Termín dodania Vám bude vopred oznámený, zvyčajne deň pred dodaním.  Osobne si tovar môžete vyzdvihnúť kedykoľvek, najneskôr do 14 dní, od obdržania oznámenia o uložení tovaru v sklade spoločnosti. V prípade oneskoreného dodania /napr. vypredaný tovar/ Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru. Pri kúpe tovaru nad 60 eur je doprava vrámci celého Slovenska zdarma. Pri kúpe tovaru pod 60 eur sa doprava učuje individuálne podľa aktuálneho cenníka dopravy , ktorý je možné nájsť na stránkach http://www.super-nabytok.sk/doprava.
 
Kontrola dodávky
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu . Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.
 
Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru spotrebiteľom je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 634/1992Zb bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktoré bolo zakúpené osobným odberom v našej kamennej prevádzke.
 
Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.
Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
  • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
  • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
  • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania
 
 Reklamacie zasielajte na email: info@super-nabytok.sk,

Ochrana osobných údajov
Kupujúci výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke resp. kúpnej zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu kupujúci poskytne pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom pre účely výkonu práv a povinností podľa kúpnej zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predávajúceho súvisiacich s kúpnou zmluvou. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť v súlade s účelom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku VOP. Súhlas podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto kúpnou zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností predávajúceho alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov súvisiacich s kúpnou zmluvou potrebné. Kupujúci berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa týchto VOP je zásadne neodvolateľný vo vzťahu k výkonu vyššie uvedených práv a povinností, pretože v opačnom prípade predávajúci nebude môcť plniť voči kupujúcemu práva a povinnosti predávajúceho. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorej v súlade s predchádzajúcim odsekom predávajúci osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a toto porušenie nenapravia ani v lehote pätnástich (15) dní od doručenia písomnej výzvy. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu predávajúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytol.
 
   V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte osobne, e-mailom alebo telefonicky na našej adrese.